Privacybeleid

Het belang van gegevensbescherming

Kindertheater Stekelbaars vzw doet het nodige om jouw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Daarom willen wij in deze privacyverklaring transparante informatie geven over hoe wij als theatervereniging omgaan met jouw persoonsgegevens. Onze vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Kindertheater Stekelbaars vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Het versturen van aankondigingen van onze activiteiten, uitnodigingen en nieuwsbrieven;
  • Het reserveren, bewaren en verkopen van toegangskaarten voor de activiteiten die door de vzw Kindertheater Stekelbaars worden georganiseerd;
  • Het registreren op een wachtlijst als je kandidaat bent om te acteren
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, verzamelen, verwerken en opslagen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij mogelijk gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
  • het verzorgen en verspreiden van aankondigingen, uitnodigingen en nieuwsbrieven.

Wij maken met hen de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Kindertheater Stekelbaars vzw geeft enkel persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten of indien dit wettelijk verplicht is. Bv. als in het kader van een gerechtelijk onderzoek persoonsgegevens zouden worden opgevraagd.

Het delen met derden kan enkel indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging en bewaartermijn

Vzw Kindertheater Stekelbaars heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 3 jaar na het laatste gebruik ervan bijgehouden.

Jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens

Wanneer je bijkomende vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of indien je een verzoek wil indienen om jouw gegevens aan te passen, in te kijken of te verwijderen, kan je ons een e-mail sturen via gdpr@stekelbaars.be. We vragen een bewijs van identiteit en verwerken je verzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst van de e-mail.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen privacy statement

Kindertheater Stekelbaars vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op onze website www.stekelbaars.be.


Cookiebeleid

Deze website plaatst alleen een functionele, technische noodzakelijke ‘cookie’ om de correcte werking van onze site bij de bezoeker te garanderen. 

Disclaimer

Deze website is eigendom van de vzw Kindertheater Stekelbaars.
De informatie op deze site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Ze kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ondanks al onze inspanningen om op deze site de informatie correct en volledig te publiceren, kunnen onjuistheden zich voordoen. Wij zullen al het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten (melden). Kindertheater Stekelbaars vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

De informatie op de site, links inbegrepen, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving gewijzigd worden. Kindertheater Stekelbaars vzw waarborgt de goede werking van de website niet en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De site kan hyperlinks bevatten of doorverwijzen naar andere websites. Dit houdt geen enkele goedkeuring in van de inhoud ervan.


Copyright

Alle foto’s op deze website zijn onderhevig aan het copyright. Het kopiëren op welke wijze dan ook is verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van vzw Kindertheater Stekelbaars.

Wil je een artikel of informatie over onze vereniging of een productie publiceren dan bezorgt Stekelbaars je met plezier het bijpassend beeldmateriaal.
Het linken naar pagina’s op deze website is toegestaan. Leuk als je de webmaster hierover een seintje geeft.

Scroll naar boven